ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
01 เม.ย. 59 ถึง 10 เม.ย. 59 ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ประจำปี 2559
ห้องประชุมศีลโสภณ
31 มี.ค. 59 งานมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
หอประชุมศรีสองเมือง
29 มี.ค. 59 รับรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4
ห้องประชุมศีลโสภณ
22 มี.ค. 59 ถึง 25 มี.ค. 59 เปิดรับสมัครรับนักเรียน เรียนต่อ ระดับชั้น ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
1. ใบสมัคร (กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน) 
2. สำเนาสมุดรายงานผลการเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน 5 เทอม หรือ ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ 
3. ใบรับรองความเป็นนักเรียน หรือ ปพ.7 ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน สีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
5. สำเนาสูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
6. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
7. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนผู้สมัคร พ่อ แม่ และผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
8. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร พ่อ แม่ และผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
9. (ในกรณีที่นักเรียนเป็นบุตรบุญธรรม) สำเนาเอกสารรับรองบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

หอประชุมศรีสองเมือง
22 มี.ค. 59 ถึง 25 มี.ค. 59 คณะครู เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี
ทางคณะครูโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม และ โรงเรียนบ้านสามผงวิทยาคม เดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา เพื่อนำพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
จังหวัดชลบุรี
16 มี.ค. 59 ถึง 18 มี.ค. 59 กำหนดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2558
14 มี.ค. 59 รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปรฎิบัติงานของโรงเรียน ประจำปี 2559
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปรฎิบัติงานของโรงเรียน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 22
11 มี.ค. 59 งานทำบุญก่อตั้งโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม และงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปี 2558

ช่วงเช้า ทางผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และช่วงบ่ายจะมีการจัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปี 2558

ช่วงเช้าชุดตามสะดวก /ช่วงบ่ายคณะครูชุดสีกากี งานฝ่ายวิชาการ
21 พ.ย. 58 พิธีเปิดการเเข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสงครามยามอูน
โรงเรียนโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์
03 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่2/2558
ชุดนักเรียน
28 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
13 ก.ย. 58 ถึง 14 ก.ย. 58 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่65 ระดับเขตพื้นที่ ณ ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย,ร.ร.นครพนมวิทยาคม,วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
25 ส.ค. 58 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว) จังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
29 ก.ค. 58 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย