หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
มีหลักสูตรที่เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
จำนวนห้องเรียน ทั้งหมด 14 ห้อง แยกเป็นดังนี้
ม.1 จำนวน 2 ห้อง
ม.2 จำนวน 3 ห้อง
ม.3 จำนวน 3 ห้อง
ม.4 จำนวน 2 ห้อง
ม.5 จำนวน 2 ห้อง
ม.6 จำนวน 2 ห้อง