ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ที่ตั้ง : ริมทางหลวง สายศรีสงคราม-อากาศอำนวยระหว่าง กิโลเมตรที่ 15-16 
            ตำบลบ้านข่า
  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม
เนื้อที่ :    ประมาณ 92 ไร่
เปิดสอน :  เมื่อปีการศึกษา 2532 โดยมีนายคมสัน บุพศิริ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  รักษาการผู้บริหารโรงเรียนในปี พ.ศ. 2533  กระทรวงศึกษาธิการ

                ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2534  
                
มีนายทองเปลว แวงโสธรณ์ ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
ปัจจุบัน : เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
จำนวนนักเรียน : 376 คน
ครู       : 21 คน    
พนักงานราชการ : 3 คน    
อัตราจ้าง : 3 คน
พนักงานบริการ :   3 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอำนาจ บุญเติม