ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ที่ตั้ง : ริมทางหลวง สายศรีสงคราม-อากาศอำนวยระหว่าง กิโลเมตรที่ 15-16 
            ตำบลบ้านข่า
  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

เนื้อที่ :    ประมาณ 92 ไร่
เปิดสอน :  เมื่อปีการศึกษา 2532 โดยมีนายคมสัน บุพศิริ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  รักษาการผู้บริหารโรงเรียนในปี พ.ศ. 2533  กระทรวงศึกษาธิการ

                ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2534  
                
มีนายทองเปลว แวงโสธรณ์ ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร

ปัจจุบัน : เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน : ว่าที่ พ.ต. วิเชียร์  อุส่าห์

 
 
 
 
 

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลผู้บริหาร

2332-2533    นายคมสัน  บุพศิริ         อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ปฏิบัติหน้าที่

ผู้บริหารสาขาโรงเรียนเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

2533-2534    นายทองเปลว   แวงโสธรณ์  อาจารย์ 1  ระดับ 4 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าที่  หัวหน้าสาขาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ( โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม)

2534-2436             นายทองเปลว   แวงโสธรณ์       ครูใหญ่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

2436-2542             นายทองเปลว   แวงโสธรณ์      อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

2542-2543             นายทองเปลว   แวงโสธรณ์      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

2543-2547             นายธีรยุทธ   เหง้าน้อย           อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

2548-2549             นายธีรยุทธ   เหง้าน้อย           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

2549 –2557           นายพิทักษ์  คะปัญญา            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

2557– 2559            นายอำนาจ   บุญเติม             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
         2559 - ปัจจุบัน         ว่าที่ พ.ต.วิเชียร์ อุส่าห์            
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

ประวัติโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๙๒ ไร่

เขตพื้นที่บริการ  ๑๗  หมู่บ้าน  ได้แก่

ตำบลบ้านข่า  บ้านข่าหมู่ ๑,๒,๙,๑๐,๑๒บ้านขามเปี้ยใหญ่ หมู่ ๓,๑๑ ,
บ้านขามเปี้ยน้อย หมู่ ๔,๑๓   บ้านดอนมงคล  หมู่ ๕ บ้านดงหนองบัวหมู่ ๖
บ้านนาหนองยาวหมู่ ๗,  บ้านท่าโข่งหมู่ ๘,ตำบลบ้านสามผงบ้านปากยาม

ตำบลท่าบ่อสงคราม บ้านดอนแดง หมู่ ๓ ,บ้านดอนมะจ่าง หมู่ ๒ ,บ้านดอนสมอ หมู่๑,๗