ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม จัดตั้งขึ้นจากความเห็นชอบของชาวบ้านและสภาตำบลบ้านข่า กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒ โดยมี นายคมสัน ปุพศิริ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหราษำณ์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนแรก และได้มอบหมายให้ นายทองเปลว แวงโสธรณ์ ครูโรงเรียนสหราษร์รังสฤษดิ์ มาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขาตำบลบ้านข่า และได้รับความร่วมมือจากกำนันตำบลบ้านข่าในขณะนั้น คือ นายหนูกาญจน์ แก้วชาลุน และชาวบ้านในเขตตำบลบ้านข่าเป็นอย่างดี
       อาคารเรียนในระยะแรก ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านข่า (ปัจจุบันคือ โรงเรียนบ้านข่า สพป.นพ. เขต ๒) ซึ่งอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนจำนวน ๑ ห้อง ต่อมาได้ย้ายมาบริเวรริมหนองสังข์สถานที่แห่งใหม่ (ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ริมหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการทำมาหากินของชาวตำบลบ้านข่าและบริเวณใกล้เคียง บริเวณริมหนองสังข์แห่งนี้มีราษฎรบุกรุกเข้าไปทำกินบางส่วน จนเกิดกรณีพิพาทและฟ้องร้องกันทางกฎหมาย ได้รับบริจาคที่ดินบางส่วนจาก นางเคี่ยง คะปัญญา จำนวน ๒๐ ไร่ รวมกับที่ดินสาธารณประโยชน์อีกจำนวน ๗๒ ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๙๒ ไร่ นอกจากนี้ยังได้รับบริจาคไม้อาคารเรียนชั่วคราวจากโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ (โรงเรียนแม่) ร่วมกับสภาตำบลบ้านข่าได้มอบไม้จากการรื้อถอนอาคารหลังเก่าและหอประชุมสภาตำบลมาปลูกสร้าง
       เป้นอาคารรเรียนไม้ชั่วคราวขนาด ๖ ห้อง จำนวน ๑ หลัง ทั้งนี้ได้มีชาวบ้านตำบลบ้านข่าได้ร่วมบริจาคสมทบสร้างต่อเติมอาคาร ทำการเปิดรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๒ ในระยะเริ่มแรก มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๓ คน โดยมีคณะครูจากโรงเรียนสหราษฎร์รังสฎษดิ์ (โรงเรียนแม่) ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติการสอน ซึ่งระยะทางห่างจากตัวอำเภอศรีสงครามถึงที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร
       ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๔ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติประกาศจัดตั้งโรงเรียน โดยให้ชื่อว่า "โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม" ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๑๒ บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สังกัดกรมสามัญศึกษา (ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) ตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์หนองสังข์ โดยความเห็นชอบของสภาตำบลบ้านข่า ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๓๔ ได้มีมติยกที่ดินสาธารณะให้กับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น) จำนวนเนื้อที่ทั้งหมด ๙๒ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

       ทิศเหนือ           จดหนองน้ำสาธารณะหนองสังข์ และที่ดินของราษฎรตำบลบ้านข่า
       ทิศใต้               จดถนนสาย อากาศอำนวย - ศรีสงคราม
       ทิศตะวันออก    จดหนองน้ำสาธารณะหนองสังข์ และถนนสาย อากาศอำนวย - ศรีสงคราม
       ทิศตะวันตก      จดถนนสาธารณะทางเข้าบ้านข่าและประปาของตำบลบ้านข่า
ประวัติผู้บริหารสถานศึกษา
  

ข้อมูลผู้บริหาร

       ๒๕๓๒ - ๒๕๓๓     นายคมสัน  บุพศิริ                อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ปฏิบัติหน้าที่
                                                                       ผู้บริหารสาขาโรงเรียนเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

       ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔     นายทองเปลว  แวงโสธรณ์    อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่                                                                                 หัวหน้าสาขาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
                                                                       (โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม)

       ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖     นายทองเปลว  แวงโสธรณ์    ครูใหญ่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

       ๒๕๓๖ - ๒๕๔๒     นายทองเปลว  แวงโสธรณ์    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

       ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓     นายทองเปลว  แวงโสธรณ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

       ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗     นายธีรยุทธ  เหง้าน้อย         อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

       ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙     นายธีรยุทธ  เหง้าน้อย         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

       ๒๕๔๙ - ๒๕๕๗     นายพิทักษ์  คะปัญญา         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

       ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙     นายอำนาจ  บุญเติม            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม


      ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน     ว่าที่ พ.ต.วิเชียร์  อุส่าห์        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม


 

     
ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จังหวัดนครพนม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖

เขตพื้นที่บริการ  ๑๗  หมู่บ้าน  ได้แก่

ตำบลบ้านข่า
       บ้านข่า หมู่ ๑, ๒, ๙, ๑๐, ๑๒
       บ้านขามเปี้ยใหญ่ หมู่ ๓, ๑๑
       บ้านขามเปี้ยน้อย หมู่ ๔, ๑๓
       บ้านดอนมงคล  หมู่ ๕
       บ้านดงหนองบัว หมู่ ๖
       บ้านนาหนองยาวหมู่ ๗
       บ้านท่าโข่งหมู่ ๘


ตำบลท่าบ่อสงคราม
       บ้านดอนแดง หมู่ ๓
       บ้านดอนมะจ่าง หมู่ ๒
       บ้านดอนสมอ หมู่ ๑, ๗