วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์                   สร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาทักษะชีวิต  นำพาเศรษฐกิจพอเพียง 
                     เคียงคู่เอกลักษณ์ไทย  ก้าวไกลสู่สากล