พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

     1. ผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียน ๑๐๐%

     2. ผู้เรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์การวัดผล ประเมิน ตามหลักสูตร
         การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

     3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

     4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
         และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

     5. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
         มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและเป็นไปตามสมรรถนะของผู้เรียน

     6. ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด การเรียนรู้

     7. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับบริการและมีความพึงพอใจผลการพัฒนาคุณภาพการจัด
         การศึกษาของสถานศึกษา