ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 จำนวนข้อมูลนักเรียน  ปี 2558

                                 ชั้น                              ชาย                         หญิง                      รวม                    ห้อง   


ม.1
38
36
74
3
ม.2
28
38
66
2
ม.3
32
50
82
3
ม.4
29
29
58
2
ม.5
22
18
40
2
ม.6
23
33
56
2
                      รวมทั้งหมด                 172                    204                   376              14