อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน           “คนดีมีความรู้ ควบคู่ทักษะชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ”
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน          “แหล่งน้ำงามตา เลอค่าวัฒนธรรม งามล้ำภาษาญ้อ”