ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>แผนฯทัศนศิลปม.6 123413
>แผนฯทัศนศิลปม.5 123325
>แผนฯทัศนศิลปม.3 123408
>แผนฯทัศนศิลปม.4 123292
>แผนฯทัศนศิลปม.3 123586
>แผนฯ ทัศนศิลป์ ม.1 123500
>แผนฯ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม 4-6 123211
>แผนฯ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม 4-6 123393
>แผนฯ สารและสมบัติของสาร ม 4-6 123342
>แผนฯชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม 4-6 (4) 123191
>แผนฯ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม 4-6 (4) 123365
>แผนฯวิทย์ม.3เล่ม2 123181
>แผนฯวิทย์ม.3เล่ม1 123531
>แผนฯวิทย์ม.2เล่ม2 123436
>แผนฯวิทย์ม.2เล่ม1 123353
>แผนฯวิทย์ม.1เล่ม2 123421
>แผนฯวิทย์ม.1เล่ม1 123484
แผนฯการงานอาชีพม.4-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 134674
>แผนฯ การดำรงชีวิตและครอบครัว ม.4-6 123575
>แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.6 123187
>แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.5 123612
>แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.4 123270
>แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.3 123534
>แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.2 123549
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 124854
>แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.5 123176
>แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.4 123535
>แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.2 123307
>แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.1 123587
>แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม5 123271
>แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม4 123273
>แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม3 123564
>แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม2 123245
>แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 123462
นโยบายการศึกษา 58 JPEG Image ขนาดไฟล์ 371.02 KB 123460