ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>แผนฯทัศนศิลปม.6 146577
>แผนฯทัศนศิลปม.5 146487
>แผนฯทัศนศิลปม.3 146570
>แผนฯทัศนศิลปม.4 146454
>แผนฯทัศนศิลปม.3 146748
>แผนฯ ทัศนศิลป์ ม.1 146662
>แผนฯ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม 4-6 146376
>แผนฯ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม 4-6 146556
>แผนฯ สารและสมบัติของสาร ม 4-6 146505
>แผนฯชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม 4-6 (4) 146355
>แผนฯ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม 4-6 (4) 146527
>แผนฯวิทย์ม.3เล่ม2 146343
>แผนฯวิทย์ม.3เล่ม1 146693
>แผนฯวิทย์ม.2เล่ม2 146601
>แผนฯวิทย์ม.2เล่ม1 146516
>แผนฯวิทย์ม.1เล่ม2 146585
>แผนฯวิทย์ม.1เล่ม1 146647
แผนฯการงานอาชีพม.4-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 164266
>แผนฯ การดำรงชีวิตและครอบครัว ม.4-6 146739
>แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.6 146351
>แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.5 146774
>แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.4 146432
>แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.3 146696
>แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.2 146711
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 148665
>แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.5 146338
>แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.4 146697
>แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.2 146470
>แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.1 146749
>แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม5 146434
>แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม4 146435
>แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม3 146727
>แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม2 146408
>แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 146624
นโยบายการศึกษา 58 JPEG Image ขนาดไฟล์ 371.02 KB 146623