ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนฯทัศนศิลปม.6 74
แผนฯทัศนศิลปม.5 79
แผนฯทัศนศิลปม.3 80
แผนฯทัศนศิลปม.4 88
แผนฯทัศนศิลปม.3 98
แผนฯ ทัศนศิลป์ ม.1 88
แผนฯ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม 4-6 87
แผนฯ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม 4-6 73
แผนฯ สารและสมบัติของสาร ม 4-6 77
แผนฯชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม 4-6 (4) 77
แผนฯ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม 4-6 (4) 79
แผนฯวิทย์ม.3เล่ม2 76
แผนฯวิทย์ม.3เล่ม1 83
แผนฯวิทย์ม.2เล่ม2 86
แผนฯวิทย์ม.2เล่ม1 91
แผนฯวิทย์ม.1เล่ม2 79
แผนฯวิทย์ม.1เล่ม1 82
แผนฯการงานอาชีพม.4-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 85
แผนฯ การดำรงชีวิตและครอบครัว ม.4-6 77
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.6 75
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.5 78
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.4 76
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.3 76
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.2 98
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 690
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.5 78
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.4 95
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.2 79
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.1 82
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม5 96
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม4 101
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม3 128
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม2 93
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 88
นโยบายการศึกษา 58 JPEG Image ขนาดไฟล์ 371.02 KB 84