ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนฯทัศนศิลปม.6 194582
แผนฯทัศนศิลปม.5 194589
แผนฯทัศนศิลปม.3 194589
แผนฯทัศนศิลปม.4 194596
แผนฯทัศนศิลปม.3 194610
แผนฯ ทัศนศิลป์ ม.1 194596
แผนฯ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม 4-6 194593
แผนฯ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม 4-6 194583
แผนฯ สารและสมบัติของสาร ม 4-6 194582
แผนฯชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม 4-6 (4) 194586
แผนฯ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม 4-6 (4) 194583
แผนฯวิทย์ม.3เล่ม2 194586
แผนฯวิทย์ม.3เล่ม1 194588
แผนฯวิทย์ม.2เล่ม2 194594
แผนฯวิทย์ม.2เล่ม1 194599
แผนฯวิทย์ม.1เล่ม2 194582
แผนฯวิทย์ม.1เล่ม1 194592
แผนฯการงานอาชีพม.4-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 194650
แผนฯ การดำรงชีวิตและครอบครัว ม.4-6 194581
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.6 194585
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.5 194582
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.4 194586
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.3 194584
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.2 194602
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 196864
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.5 194587
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.4 194609
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.2 194590
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.1 194588
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม5 194608
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม4 194610
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม3 194634
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม2 194599
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 194601
นโยบายการศึกษา 58 JPEG Image ขนาดไฟล์ 371.02 KB 194589