ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนฯทัศนศิลปม.6 130
แผนฯทัศนศิลปม.5 132
แผนฯทัศนศิลปม.3 134
แผนฯทัศนศิลปม.4 140
แผนฯทัศนศิลปม.3 152
แผนฯ ทัศนศิลป์ ม.1 140
แผนฯ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม 4-6 140
แผนฯ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม 4-6 129
แผนฯ สารและสมบัติของสาร ม 4-6 130
แผนฯชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม 4-6 (4) 131
แผนฯ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม 4-6 (4) 130
แผนฯวิทย์ม.3เล่ม2 131
แผนฯวิทย์ม.3เล่ม1 135
แผนฯวิทย์ม.2เล่ม2 142
แผนฯวิทย์ม.2เล่ม1 143
แผนฯวิทย์ม.1เล่ม2 131
แผนฯวิทย์ม.1เล่ม1 137
แผนฯการงานอาชีพม.4-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 139
แผนฯ การดำรงชีวิตและครอบครัว ม.4-6 131
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.6 128
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.5 129
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.4 133
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.3 129
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.2 153
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 1670
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.5 132
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.4 158
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.2 136
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.1 134
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม5 149
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม4 154
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม3 180
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม2 147
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 145
นโยบายการศึกษา 58 JPEG Image ขนาดไฟล์ 371.02 KB 138