ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าวชาวข่าพิทย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ทำบุญตักบาตรประจำเดือน
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 คณะกรรมการจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านข่า และโรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบลบ้านข่า นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กิจกรรมไหว้ครู
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประชุมประเมินติดตามการเปิดเรียนช่วงโควิด-19 ปีการศึกษา 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 สำรวจสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 การนิเทศและตัดสินการประกวดหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับสหวิทยาเขต สงคราม ยาม อูน
ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 งานมุทิตาจิตคุณครูนิยม บุญมีทองอยู่ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2564,23:28   อ่าน 308 ครั้ง