กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document O6.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.4 KB
Adobe Acrobat Document O6.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.15 KB
Adobe Acrobat Document O6.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
Adobe Acrobat Document O6.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.79 KB
Adobe Acrobat Document O6.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document O6.6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
Adobe Acrobat Document O6.7 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document O6.8 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.07 KB