คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document O13.1 คู่มือการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.02 MB
Adobe Acrobat Document O13.2 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 930.23 KB
Adobe Acrobat Document O13.3 คู่มือปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 585.82 KB
Adobe Acrobat Document O13.4 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.33 KB
Adobe Acrobat Document O13.5 คู่มือปฏิบัติการงานบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านข่า   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 720.26 KB