ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงศ์ บุณยารมย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณี ฤาชากูล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดาวัลย์ ตาละบัตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางรจนา ขันทะชา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :