ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ พ.ต.วิเชียร อุส่าห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณี ฤาชากูล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดาวัลย์ ตาละบัตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายรณยุทธ แก้วฝ่าย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุลักษณ์ มังคละคีรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :