กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนิวัตร ขันทะชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรรณี ฤาชากูล
ครู คศ.3

นางจิณห์นิภา เกษมสินธุ์
ครู คศ.3