กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีระวัฒน์ ประกิ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพูลสวัสดิ์ มาลา
ครูผู้ช่วย

นางสาวรวยรินทร์ คำใหญ่
พนักงานราชการ