กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปณัติพล อังครุฑ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุภาพร เพชรโคตร
ครู คศ.1

นางสาวนีรนุช ชัยบิน
ครู คศ.1

นายธีระวัฒน์ ประกิ่ง
ครู คศ.1

นายพูลสวัสดิ์ มาลา
ครูผู้ช่วย

นางสาวรวยรินทร์ คำใหญ่
พนักงานราชการ