กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกิติยากร จ้งจันสี
ครู คศ.1

นายวิษณุ เสนจันตะ
ครู คศ.1