กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพนิดา เดชโฮม
ครู คศ.1

นางสาวกิติยากร จ้งจันสี
ครูผู้ช่วย

นายวิษณุ เสนจันตะ
ครูผู้ช่วย