กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรจนา ขันทะชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวดวงพร สุธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ