กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรณยุทธ แก้วฝ่าย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิยม บุญมีทองอยู่
ครู คศ.3

นายทศพล ฤาชากูล
พนักงานราชการ

นางสุคนธ์ทิพย์ บัณฑิโต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1