กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรณยุทธ แก้วฝ่าย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิยม บุญมีทองอยู่
ครู คศ.3

นายทศพล ฤาชากูล
พนักงานราชการ