กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายรณยุทธ แก้วฝ่าย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนิยม บุญมีทองอยู่
ครู คศ.3

นายทศพล ฤาชากูล
พนักงานราชการ