กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดาวัลย์ ตาระบัตร
ครู คศ.2

นางรจนา ขันทะชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอภิวัฒน์ โกมาลย์
ครูผู้ช่วย