กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรจนา ขันทะชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางลัดดาวัลย์ ตาระบัตร
ครู คศ.3