กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรุ่งทิวา กันปัญญา
ครู คศ.3

นางลัดดาวัลย์ ตาระบัตร
ครู คศ.2

นางรจนา ขันทะชา
ครู คศ.2

นายอภิวัฒน์ โกมาลย์
ครูผู้ช่วย