คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสหพล ยะภักดี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเศษ เกษมสินธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณี ฤาชากูล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายนิมิต ทีสุกะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางงสาวศรินทร ขันทะชา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเผด็จ สุรสิทธิโธ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร คำใบ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ พ.ต.วิเชียร์ อุส่าห์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญธรรม ยะภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ