คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิมิต ทีสุกะ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสาริกา ยะภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางคนึงนิจ แก้วชาลุน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายรณยุทธ แก้วฝ่าย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง คำเกษ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรทัย ทีสุกะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : เจ้าอธิการตุ๊ สุจิตฺโต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชิน ทีสุกะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ คะปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุรักษ์ เอกจักรแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ รักสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรเพชญ ขันทะชา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย บุญหล้า
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ พ.ต.วิเชียร์ อุส่าห์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ