คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจมาศ ขันทะชา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพรรณ ฟองราตรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงศักดิ์ พอศรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญพร วังมลหม่อม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายศรายุทธ ชัยปัญหา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายภักคพงษ์ ประสงค์ดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายกมลภพ ผงชานันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิสา ทองคำมาก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ ศรีวรขันธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ ยะภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑารัตน์ อุระมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพร นะคะจัด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5